הרשות השופטת

מערכת בתי המשפט בישראל

www.court.gov.il

 

הרשות המחוקקת

כנסת ישראל

www.knesset.gov.il

 

הרשות המבצעת

משרד ראש הממשלה

www.pmo.gov.il

משרד החוץ

www.mfa.gov.il

משרד המשפטים

www.justice.gov.il

משרד הביטחון

www.mod.gov.il

משרד הפנים

www.moin.gov.il

משרד התיירות

www.tourism.gov.il

משרד החינוך

www.education.gov.il

משרד החקלאות

www.moag.gov.il

משרד האוצר

www.mof.gov.il

משרד העלייה והקליטה

www.moia.gov.il

משרד הבריאות

www.health.gov.il

משרד לאיכות הסביבה

www.environment.gov.il

משרד התעשייה והמסחר

www.moit.gov.il

משרד תשתיות לאומיות

www.mni.gov.il

משרד התחבורה

www.mot.gov.il

משרד הדתות

www.religinfoserv.gov.il

משרד הבינוי והשיכון

www.moch.gov.il

משרד המדע, התרבות והספורט

www.most.gov.il

משרד התקשורת

www.moc.gov.il

 

לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל

www.israelbar.org.il

ועד מחוז תל אביב

www.tabar.org.il

 

רשויות שונות

הרשות להגבלים עסקיים

www.antitrust.gov.il

הרשות לניירות ערך

www.isa.gov.il

הבורסה לניירות ערך בישראל

www.tase.co.il

הממונה על הביטוח ושוק ההון

www.mof.gov.il

רשות החברות הממשלתיות

www.gca.gov.il

הכונס הרשמי

www.justice.gov.il

רשם החברות

www.justice.gov.il

האפוטרופוס הכללי

www.apac.justice.gov.il

רשם הפטנטים

www.justice.gov.il

רשם סימני המסחר

www.justice.gov.il

רשם האגודות השיתופיות

www.moital.gov.il

רשם העמותות

www.justice.gov.il

לשכת רישום מקרקעין

www.mmi.gov.il

המוסד לביטוח לאומי

www.btl.gov.il

בנק ישראל

www.bankisrael.gov.il

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

www.rashut2.org.il

המועצה לשידורי כבלים ולוויין

www.moc.gov.il

 

פורטלים משפטיים

אתר המשפט הרפואי

www.med-law.co.il

השער למשפט, מיסים ונדל"ן

www.landtax.co.il

נזקים

www.nezakim.co.il

פסק דין

www.psakdin.co.il

בקטנה

www.baktana.co.il

עובד מעביד

www.oved-maavid.co.il

רפואה ומשפט

www.medical-law.co.il

lawdata

www.lawdata.co.il

הלכות

www.halachot.co.il

פורטל משפטי

www.law-portal.co.il

נבו

www.nevo.co.il

תקדינט

www.takdinet.co.il

פדאור

www.lawpubshop.co.il

סביר נט

www.savirnet.co.il

משפט נט

www.mishpat.net